ادامه سخنرانی مهندس مختاری

آشنایی با مفهوم استعداد یابی و علاقه مندی

یادگیری خلق ایده فناورانه با هدف درآمد زایی

آینده نگری در پروژه ها و کسب و کارهای مرتبط

back to top