سخنرانی مهندس مختاری

آشنایی با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات

آشنایی با اصول کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات

معرفی فرصت های شغلی مرتبط با این رشته ها

back to top